دو واحد خریت پیشرفته !

هر کی پیام سیاسی بده از کلاس اخراج میشه !

خر دلگیر !

بگذرد ایام ، تا سیـــــــــر است خـــــــر ،

از گـــــــــــرانی سخت دلگیر است خر !

انتهای دیگ و کفگیر است خـــــَــــــــــر ، 

خر دگر خر نیست ،چون شیر است خـر!

خـــــــَـــــــــــر چه داند ارزش فن آوری ؟

عَرعَرونی ، عَرعـَــــــرانی ، عَرعَــــــری !

شیخ ما را پرسیدند ، بدترین امراض چه بودی ؟ ، فرمود بی پولی ، پس مرضی صعب العلاج بودی ، در آخرالزمان ، که شفا نیافتی ، حتی به یارانه ! پس پرسیدند ، یارانه چه بودی ، فرمود نیک ندانم چیست؟  لیک به گمانم دارویی بودی ، مشابه استامینوفن ، در عهد عتیق! .....پس مریدان جملگی ، استامینوفن بیاوردی ، و به شیخ خوراندی ، چندانکه ، مدهوش شدی ، و تا صبحدمان جفنگ گفتی ، ..... و مریدان جملگی خندیدی ، چنانچه از شدت خنده ، بند تنبانها پاره گشتی  ، به نیکی!....

بقیه کرامات شیخ ما را با کلیک بر آدرس زیر بخوانید ::

از کرامات شیخ ما این است !