دو واحد خریت پیشرفته !

هر کی پیام سیاسی بده از کلاس اخراج میشه !

پس همسر خود را سر شب راضی کن!
ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٧   کلمات کلیدی: رباعی ، خبری ، خرکی!

نطق پیش از دستور :: هر هفته از حال و روز خانواده الاغ ما خبری  به سمع و نظر مریدان میرسد ، پس بخوانید سومین خبر را::

دیشب خــر من میل هوس بازی داشت ،

با همسر خود پشت هم اندازی داشت !

یک جمله بگویمت دگــــــــر هیچ مپرس ،

تا صبح نخوابید ، غنی ســـــازی داشت ! 

نطق بعد از دستور مریدان :: رباعی خرکی ارسالی "هالو هفت شنبه" که شوخی است با حضرت خیام ،  هر کی دیگه با حضرت خیام شوخی کنه  ، از کلاس اخراج میشه!

این قــــــــــافله عمــــــر عَجَب می گذرد ، // بیچاره خــــــــرم عَقَب عَقَب مــــی گذرد !

دیشب خر من گفت به مادینه ی خویش ، // هِــــــــــی ناز نکن وَجَب وَجَب می گذرد !