دو واحد خریت پیشرفته !

هر کی پیام سیاسی بده از کلاس اخراج میشه !

در ترنجستان رنگارنگ !
ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢   کلمات کلیدی: دو واحد شعر خرکی!

نطق پیش از دستور ، تهران ، مراسم دار زدن دو زورگیر در روزهای اخیر:: وقتی محکوم به اعدام ، قبل از اجرای مراسم ، بر شانه های مامور اعدام میگریَد !

نطق بعد از دستور :: غزلواره کمتر خوانده شده زیر از دفتر شعر شیخ !

اجاق ِ زندگی گرم است ، گاهی سرد ،

وَ گاهی چشمهایت پر ز اشک ، از درد !

گـَهی داری ، و گاهی در نداری غرق ،

وَ می فهمی خدایی هست ، تنها ، فرد !  

تو دلمشغول در خویشی ، بیرون آی ،

که بینی دَهر نامَرد است ، گاهی ، مَرد !

به هر فصل این تُرَنجستان رنگارنگ ،

گـَهی سرخ است ، گَه سبز است ، گاهی زرد !

وَ میدانم که می دانی بهاری هست ،

که شبنم بر دو چشم نَستَرَن آورد !

اگر چون لاله خندانی ، و گر چون ابر گریانی ،

نباید برکه شد ، جوشان چو دَریا گرد !

تو چون گویی که چون چوگان خورد ، در چرخ ،

تأمل کن ، اگر بازنده ای در نَرد !

توکل کن ، دوباره امتحان کن ، هان ،

مشو نومید ، اگر هیچ است دستاورد !