دو واحد خریت پیشرفته !

هر کی پیام سیاسی بده از کلاس اخراج میشه !

مهر 92
3 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
12 پست
خرداد 92
10 پست
اسفند 91
10 پست
بهمن 91
12 پست
دی 91
14 پست
آذر 91
13 پست
آبان 91
17 پست
مهر 91
7 پست