سرد و کولاکه حسن !

خارج از دستور :: از استاد علی اصغر اقتداری 

با آن که سخت دل نگرانید درقفس // هر گز مباد! لال بمانید در قفس!

با آن زبان سرخ که فریاد  می زدید //شعری به رنگ بال بخوانید در قفس!

حتی مدام پیرهن خشم خویش را // در پیش شحنه ها بدرانید درقفس!

آنان به اشک های شما بسته اند امید //پس این زلال را نچکانید در قفس!

رنگین کنید چهره ی خودرا به خون دل// شایسته نیست زرد بمانید در قفس!

با آن که بال فکر شما را بریده اند // باز این پرنده را بپرانید در قفس!

باید به روشنی به رهایی دخیل بست // باید امید را بدوانید در قفس!

نطق پیش از دستور :: قبول حسن جان ، دشمن در کمینه ، ما باید بایستیم ، ما نباید بنشینیم ، اما حسن جان ، اولاً اینها که گفتی قبول ، به روی چشم ، ثانیاً حالا یه جوونکی یه عکس از سران فتنه ، یا تَهان فتنه تو وبلاگش زد ، مگه آسمون به زمین میاد! ..... بی خیال  ، با این اطوار اینترنت سرگیجه گرفتم ، دلم به نوشتن نمیره ، این حسن که تو گوشش نمیره ، شما گوش کن !

هــــر چه میگویم همه ســـــــــــر بسته و آکه حسن ،

ماجرای "درد سر" ، "ســــر گیجه" ، هیچکاکه حسن !

"تلخ و شیرین" را که یادت هست ؟ طعم زندگیست ،

گـــــاه شیرین چون عسل ، گاهی چو تریاکه حسن ! 

تِک تِک ساعت چه می گوید ،حسن جان  گوش کن ،

آفـــرین ، صد بارکُ الله ، چیست ؟  تیک تاکه حسن !

مــــــــن گمانم مست و لایعقل شدی  ، کمتر بنوش ،

آب می نوشی مگـــر بزغــــــــــــاله؟  کُنیاکه حسن !

منفجر خواهی شد آخَـــــــــــر  عاقبت  ، کمتر بخور ،

آنکه پـــُــــــــــــــــــر گردد لَبالَب بشکه و باکه حسن !

بی پدر مـــــــــــــادر ، نگفتم  از سیاست دور باش ؟

باز گفتم ،  خَـــــــر نَشی ، خیلی خطرناکه حسن !

قاه قاهِ خنده بر هــــــــــــــــر درد بی درمان دواست ،

کور خواهد شـــــــد دو چشمانی که نمناکه حسن ! 

باز کن پیچ دو ابـــــــــــــــــرو را  حسن ، آزاده باش ،

زود می میرد هــــــر آن  کس که غضب ناکه حسن !

الغـــــــــــــــــــرض ، رژهای لبهاتو به اونجاهام نَمال ،

اون که مالیدی به  لَبهام  ظاهــــــــــــراً لاکه حسن !

این حسن ، با آن حسن ربطی ندارد ، مــــــرگ تو ،

سود سوز آور جـَـــــــــــــزای خار و خاشاکه حسن !

شعــــــــــرهای تازه میگوید همیشه شیخ مـــــــــا ،

شعر شیخ مــــــــــــا همیشه داغ ، کولاکه حسن !

نطق بعد از دستور :: "درد سر" و "سر گیجه" از شاهکارهای گارگردان نامی سینما "آلفرد هیچکاک" و "تلخ و شیرین" نام سریالی است که قبل از انقلاب از تلویزیون پخش میشد!

/ 42 نظر / 16 بازدید