شوخی با منوچهری دامغانی !

نطق پیش از دستور :: منوچهری دامغانی از بزرگترین شاعران ایرانی در قرن پنجم هجری است.وی به زبان عربی و فارسی تسلط عالی داشت و سرآمد شاعران فارسی زبان در وصف طبیعت است ، مسمط وی که با توصیف فصل پاییز ، و با بیت اول این پست شروع میشود بسیار زیباست ، .....پس بخوانید(با دقت به کلمات داخل گیومه) ، فقط به جهت انبساط خاطر ، و اسراف نکنید!

"خیزید و "خـَــــــــز" آرید ، که هنگام خزان است "

"باد خنک از جانب خـــــــــــــــــــوارزم وَزان است"

یک نقطه یِ "خـز" سالم و بر جای نماندَه است ،

پس حکمتِ "خَر" بودن ما چیست ؟ از آن است !

آن نقطه کنون روی "گـِـــــــرانی" است ، از آن رو ،

ماتحت من و مـا ز همان نقطه "گـــَـــزان" است !

چــــــــــون بوقلمون رنگ به رنگیم عــــــــــزیزان ،

وان "خـَــــــــــز" به مثل  پیرهن رنگ رَزان است !

آن "خز" که سرودیم ، به حق جان و تن ماست ،

ایران عــــــزیز است بـــــــــرادر ، وطن مــــاست !

/ 12 نظر / 18 بازدید