جون ، یارانه واریز شد !

شما هم با حضرت حافظ شوخی کنید و  در ضمن آن بنویسید کدامیک از شوخیهای زیر را بیشتر می پسندید ::

صبا گر گذری افتدت به کشور دوست//قربونت  گرین کارت ما رو هم پیگیری کن!

بارها گفته ام و بار دگر میگویم // ما تو ایران چیزی به اسم حبس خانگی نداریم !

به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات//گفت تو هم اگه دستت جایی بنده بچاپ!

بهای نیم کرشمه هزار جان طلبند//چشمت کور گفتم نرو تو ولی عصر قدم بزن !

یاران همنشین همه از هم جدا شدند//بی خیال انتخاباته باز دور هم جمع میشن!

ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم// واسه همینه بدبخت هشتت همیشه گرو نه اا!

وصال دولت بیدار ترسمت ندهند//پس قربونت ساکت داد و قال نکن بذاز بخوابیم! 

روزی کرشمه ای کن ای یار برگزیده//باشه ولی فعلاً فقط ده درصدش رو میگم !

ای بیخبر بکوش که صاحب خبر شوی // نه اینکه یه شبکه خبری رو ببینی خر شوی !

ای که در کوی خرابات مقامی داری // قربوبت دست این پسر ما رو هم بند کن !

پرسیدم از طبیبی احوال دوست گفتا // تا زیر میزی رو نپردازه عمل نمیشه !

خرم آندم که چو حافظ به تولای وزیر // بشه رییس یه اداره عریض و طویل !

سوز دل ، اشک روان ، آه سحر ، ناله شب // قربونت تلویزیون رو خاموش کن !

کس این کرشمه نبیند که من همی نگرم // ناقلا تو هم ماهواره خریدی !

بوی دل کباب من آفاق را گرفت /حالا مطمئنی بوی سوختگی جای دیگه نیست ؟

چهل سال رفت که من لاف میزنم//اینکه چیزی نیست ما هفتاد ساله داریم لاف میزنه !

دوش لعلش عشوه ای میداد حافظ را ولی // حیف خانوم ما رو از خواب پروند !

نکته ناسنجیده گفتم دلبرا معذور دار // تو تلویزیون اعتراف کنی قبوله !

از چار چیز نگذر گر عاقلی و زیرک // آدم خر ، پول مفت ، خونه خالی ، آش نذری !

در مقامی که صدارت به فقیران بخشند // یه دکترای افتخاری آکسفورد لازمه !

سلام کردم و با من به روی خندان گفت // متاسفانه یارانه شما قطع شده !

من چو گویم که قدح نوش و لب ساقی بوس // تو مواظب گشت ارشاد باش !

این که من از جستجوی او ز خود فارغ شدم//برا اینه که رفتم خواستگاریش ضایع شدم.

دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم // مجبور شدیم بریم مسافرکشی !

شرممان باد ز پشمینه آلوده خویش // بازم بچه روش جیش کرد ؟

خنده و گریه عشاق ز جایی دگر است // گریه رو باهات موافقم ! میدونم میسوزه!

عابدان آفتاب از دلبر ما غافلند // والا ، اگه نه که رو دست باباش نمیموند !

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است // بخواب بابا حال نداریم !

محمود بود عاقبت کار در این راه // وای خدای من ، بازم محمود !

ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی // حیف خونمون بغل کلانتریه !

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم // گشادی که مهیاست برادر ، بیگیر بخواب !

بده ساقی آن می که حال آورد // اگه جنسش خوبه بگو یه بیست لیتری بیاره !

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را // پاش برسه قزوین کارش تمومه !

پیر میخانه همی خواند معمایی دوش // پول ما رو خوردند ، یه قلپ آبم روش !

گفته بودی که کنم مست و دو بوست بدهم // نگفته بودی عرق خوردی مرتیکه !

مهل که روز مماتم به خاک بسپارند // اونوقت پول سردخونه رو کی میده ؟

ساقیا یک جرعه ای زان آب آتشگون بده // باشه ولی اونجات سوخت با خودت !

 به هوش باش به هنگام باد استغنا // باز این اسمش عوض شد ؟

صد ملک دل به نیم نظر میتوان خرید // ناقلا مسکن مهر ثبت نام کردی ها !

خوش دولتی است خرم و خوش خسروی کریم // جون رفتم ، یارانه واریز شد !

از کشکول وزین آب دوغ خیار 

/ 37 نظر / 17 بازدید