نوش و نیش !

نوش و نیش

آزاده را جفـــای فلــــک بیش مـــی رسد 

اول بلا به عافیـــت اندیـــــش مــی رسد

از هیـــــــچ آفــــــریده نـدارم شـــــکایتی

برمن هرآنچه میرسدازخویش مـی رسد

چون لاله یک پیاله زخون است روزی ام

که آن هم مرا زداغ دل خویش می رسد

رنج غنــا است آنچه نصیب توانـگر است

طبـــع غنی به مردم درویــش می رسد

با خـــار نیز چون گـــل بی خـــار بوده ام

زآن رو به جای نوش مرا نیش می رسد

دست از ستم مدار کزین خلق نادرست

خیری اگر رسد به ستم کیش می رسد

امـروز نیز غصــــه ی فرداســـت روزی ام

آن بنده ام که رزق من از پیش می رسد

چیزی نمیرسد به تو بی خون دل "امیر"

جان نیز بر لب تو به تشــویش می رسد

از شادروان امیری فیروزکوهی

/ 0 نظر / 19 بازدید