آفرین باد به جام جم ما !

نطق پیش از دستور :: ترجیع بند زیر ، از کرامات شیخ ماست! ، که فقط به خاطر تمرین و آشنایی با این قالب خاص نوشته شده ، و مصرف آن در موارد دیگر به هیچ وجه توصیه نمیشود ! 

کــــــــرد حاشا فتنه گر  هیز است ،هیز // پست و میز و صندلی لیز است ، لیـز !

هـــــــر کسی این را نداند یا خـــر است // یا کمــی تا قسمتی جیز است ، جیـز !

تیــــــر و خــــــــــــرداد شود همدم مــــا

آفــــَــــــــــــرین باد به جـام جم مـــــــا !

گفت احـــــــــوال همه خوب است خوب // رو به ر اه اوضـاعمان توپ است ، توپ !

هـــــر کسی این را نداند یا خـــَــر است // یا ســــــــزای او فقط چوب است چوب !

 او خــــــــــبر داشت ز بیش و کــــم مــا

آفـــــَـــــرین باد به جــــــــــــــام جم ما !

ادٌعاهامان همه حـــــــرف است ، حرف // عمق دارد جملگی  ، ژرف است ، ژرف !

هــــر کسی این را نداند یا خــَـــر است // یا ســـــــــر او داخل برف است ، برف !

او خــــــــــــبر داشت  ز زیر و بَم مـــــــــا

آفـــــَــــــرین باد به جــــــــــــام جم ما !

هــــر کسی تا صـاحب میز است ، میز // خنجــــَــــــرش بُرٌنده و تیز است ، تیز !

هــــر کسی این را نداند یا خــــر است // یا کــه در چشمان مــا ریز است ، ریز !

تا گرفتَست به کُشتی خــــَـــــــــــم ما

آفــــَـــــــــرین باد به جام جم مــــــــــا !

کارمـــــــــــان کوبیدن میخ است ، میخ // مختصـــر نَه ! ، بلـکه تا بیخ است بیخ !

هـــــر کسی این را نداند یا خــــر است // یا کـه بر ماتحت او سیخ است ، سیخ !

نیمه افراشته شـــــــــــــــد پرچم مــــــا

آفــــَــــــــــرین باد به جام جم مــــــــــا !

هاله هامان هاله ی نــــــــور است ، نور // سمبه هامان سخت پر زور است ، زور !

هر کسی این را نداد یا خـــــــــــر است // یا ز بیخ و بُن کــــــر و کور است ، کور !

"چه گُوارا" شــــده این زمزم مـــــــــــــا 

آفــــَـــــــــــرین باد به جـام جم مـــــــا !

نطق بعد از دستور ، با تشکر از کورش عزیز (برای ارسال بند آخر) :: بر همه مریدانی که سروده شیخ  ما را "آبگوشتی" میدانند ، اکیداً توصیه میشود برای آشنایی با شعر و شاعری آبگوشتی  ، از دو نمره اضافی این پست بهره مند شوند!!!

هر کی اینجا کلیک کنه ، دو نمره اضافه میگیره!    

/ 24 نظر / 13 بازدید